Kontakt

DFM A/S

Kogle Allé 5

DK-2970 Hørsholm

Tlf: 77305800

E-mail: administration@dfm.dk

CVR/VAT#: DK29217939

OM METROLOGI

Metrologi og metrologisk kompetence er en central del af den grundlæggende tekniske infrastruktur i et videnbaseret samfund. Det anslås at omkring 6% af samfundsøkonomien anvendes på målinger – målinger der anvendes til kvalificering og optimering af produkter og processer, specifikation og afregning af varer, afgifter og skatter og til information om helbred og sikkerhed.

Samfundsbehovet for metrologi øges i takt med den generelle teknologiske udvikling og erkendelse af vigtigheden af nøjagtige målinger. Denne erkendelse ses i stigende grad også indenfor ”nye” metrologiområder som kemi og biovidenskab.

Metrologi udgør et vigtigt fundament for dansk erhvervsliv, både i forhold til afsætning af produkter og ydelser, og i forhold til udvikling af de strategiske vækstteknologier, der understøtter erhvervslivets muligheder for at udvikle nye innovative produkter og ydelser. Metrologi er endvidere vigtig for erhvervslivets produktivitetsvækst og konkurrenceevne, idet adgang til målekompetencer på et højt niveau er afgørende for implementering af pålidelige målinger fx i kvalitetskontrol.

Metrologi i vores samfund

Metrologisk kompetence spiller en væsentlig rolle for forskning og innovation i samfundet, og er af afgørende betydning i forhold til at sikre frihandel. Den er væsentlig for specifikation af industriens produkter og spiller en vigtig rolle i forhold til at kunne opfylde myndighedsbehov og sikre forbrugerbeskyttelse.

Metrologi support

Det er vigtigt at danske virksomheder har adgang til metrologiydelser på hurtig og fleksibel basis. Desuden skal det sikres, at virksomheder har adgang til udenlandske metrologiydelser, som Danmark ikke selv råder over. DFM arbejder aktivt for at muliggøre dette.

METROLOGI KORT OG GODT

Metrologi er den græske betegnelse for læren om (eller videnskaben om) mål og vægt (fra græsk “metron” = måling).

Den metrologiske infrastruktur er i dag garant for, at forbrugerne kan have tillid til de målinger, som de direkte eller indirekte bliver konfronteret med. Metrologien skaber således tillid til supermarkedets vægt og benzinstanderens måler. Og forbrugerne ønsker den samme grad af tillid, når prøver af fødevarer viser, at de overholder de fastsatte grænseværdier. Når lægen tager en blodprøve for at diagnosticere en eventuel sygdom, ønsker patienten sikkerhed for måleresultatet.

Internationalt sikrer det metrologiske samarbejde, at den samme måling leder til det samme resultat – uanset hvor i verden målingen udføres. Det er afgørende for udlandets tillid til, at danske virksomheder kan producere med krævede tolerancer – således bliver metrologien vigtig for danske virksomheders konkurrenceevne.

Det metrologiske system

  • Definition af internationalt anerkendte måleenheder
  • Realisering af måleenheder ved videnskabelige metoder
  • Sporbarhedskæder så en målings nøjagtighed altid kan dokumenteres

Kategorier af metrologi

For at skelne mellem de forskellige metrologiske udfordringer har EU fastlagt tre kategorier, hvor kompleksitet og nøjagtighed er stigende:

  • Legal metrologi sikrer målingers nøjagtighed, hvor de har indflydelse på gennemskueligheden af økonomiske transaktioner, sundhed og sikkerhed
  • Industriel metrologi sikrer en hensigtsmæssig funktion af måleinstrumenter, der bruges i industrien samt i fremstillings- og prøvningsprocesser
  • Videnskabelig metrologi beskæftiger sig med at organisere, udvikle og vedligeholde målenormaler

Fundamental metrologi omfatter den videnskabelige metrologi samt de dele af den legale og industrielle metrologi, som kræver videnskabelig kompetence.

Andre grundbegreber

Hvis du vil vide mere

For at skabe øget opmærksomhed omkring fundamental metrologi, og for at bidrage til en fælles metrologisk referenceramme i Danmark, har DFM udgivet “Metrology in short”, som kan downloades her (pdf).

INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Fastlæggelse af krav til nye produkter og ydelser sker i Europa i stigende grad gennem via EU-direktiver, som ofte specificerer krav om metrologisk sporbarhed. I EU er der en voksende erkendelse af, at en veludviklet metrologiinfrastruktur er nødvendig for at Europa kan opretholde sin globale konkurrenceevne, og har derfor øget fokus på metrologi og metrologisamarbejde mellem de europæiske NMI’er.

Dette sker blandt andet via Artikel 169 programmet European Metrology Research Programme (EMRP) og før dette med ERANET aktiviteten iMERA+. EMRP er ved sin halvvejs evaluering i 2011 blev rost for sin store betydning for europæisk teknologiudvikling og for den effektive integration af europæiske forskningsmidler. Herudover vil metrologi kunne spille en voksende rolle i FP7 programmerne, når der i innovative projekter tages højde for de metrologiske aspekter.

EURAMET

De nationale metrologiinstitutter fra 37 lande i Europa samt EU-kommissionen samarbejder inden for metrologi i organisationen EURAMET (European Association of National Metrology Institutes). Samarbejdet omfatter forskning, sammenligning af målenormaler, sporbarhed til SI systemet og anvendelse af metrologisk viden. Danmark har én kontaktperson inden for hver af EURAMET’s hovedområder.

METROLOGI SUPPORT

Metrologi udgør et vigtigt fundament for dansk erhvervsliv, både i forhold til afsætning af produkter og ydelser, og i forhold til udvikling af de strategiske vækstteknologier, der understøtter erhvervslivets muligheder for at udvikle nye innovative produkter og ydelser.

DFM leverer produkter og ydelser til øverste niveau i sporbarhedshierarkiet, der udnyttes af kalibreringsvirksomheder, GTS’ere og industrielle virksomheder til sikre det danske samfund sporbarhed for væsentlige målinger.

Læs Performanceregnskabet 2015 for GTS-nettet her

DFM ser det som en af sine vigtige opgaver at støtte små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med den nødvendige metrologiske kompetence i form af relevante målinger og rådgivning. Dokumentation af produkter er afgørende for salg på det globale marked og spiller en større og større rolle som konkurrenceparameter. En høj måleteknisk kompetence er vigtig i en udviklingsproces, således at det kontinuert kan sikres at nye produkter er kompatible med eksisterende standarder.

GTS-VISION FOR UDVIKLING MOD 2021

Teknologi spiller en nøglerolle for virksomheders evne til at udvikle nye produkter eller processer. Udfordringen er, at ny teknologi udvikler sig i et accelererende tempo, og dansk erhvervsliv står over for en markant og stigende konkurrence.

Det er baggrunden for, at GTS-institutterne nu fremlægger en vision for sin udvikling frem mod 2021. Visionen skal sikre, at dansk erhvervsliv også i fremtiden har adgang til strategiske nøgleteknologier, faciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer på et højt internationalt niveau.

”Det er et stort problem, da evnen til at anvende teknologi i produkter og processer bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Det kalder på en særlig indsats, der bringer Danmark helt i front, når det handler om teknologisk innovation”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen ”Det er baggrunden for, at vi nu, som et bidrag til at løse de udfordringer dansk erhvervsliv og samfund står overfor, præsenterer en ambitiøs vision for GTS-institutternes udvikling frem mod 2021. Indsatsen skal sikre, at dansk erhvervsliv også fremadrettet har hurtig adgang til teknologisk service i verdensklasse, og at den bliver bredt ud til endnu flere virksomheder i hele landet”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

GTS-institutterne vil med udgangspunkt i tre store indsatsområder intensivere arbejdet til fordel for dansk erhvervsliv og ikke mindst de små og mellemstore virksomheder. Vi vil:

• Udbygge den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og menneskelige kompetencer. Det skal ske i et stadig tættere samarbejde med industrien samt danske og udenlandske videninstitutioner

• Styrke den direkte virksomhedskontakt med en intensiveret indsats over for de danske SMV’ere, rådgivningsydelser med styrket fokus på forretningsudvikling og fokus på vækstvirksomheder

• Udvikle de internationale aktiviteter til gavn for Danmark, så vi øger adgangen til internationale videnressourcer, styrker eksporten og øger Danmarks attraktion for udenlandske FoU investeringer.

Du kan se visionen her

De syv GTS-institutter er Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

GTS-institutterne er en del af samfundets indsats for at skabe innovation i dansk erhvervsliv og udgør et stærkt netværk af teknologisk viden og kompetencer, der flytter virksomheder frem mod konkurrencedygtige produkter og processer. Samlet set modtager GTS-institutterne årligt omkring 300 mio. kr. af Styrelsen for Forskning og Innovation til udvikling af nye teknologiske ydelser. GTS-institutterne er almennyttige virksomheder. Hvert år har GTS-institutterne op imod 20.000 danske kunder.

GTS CASE

Ovenstående er et uddrag fra Performanceregnskabet 2012 for GTS-nettet

METROLOGI LINKS

Internetsider relateret til metrologi

Nationale metrologiinstitutter